ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Barsak Bakımı Özelliklerine Yaralanma Şiddeti, Nörolojik Seviye ve Ambulasyonun Etkisi
Effect of Severity of Injury, Neurologic Level and Ambulation on Characteristics of Bowel Care in Patients with Spinal Cord Injury
Received Date : 18 Mar 2010
Accepted Date : 26 May 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 93052
ÖZET
Amaç: Spinal kord yaralanmalı (SKY) hastalarda bağırsak bakımı özelliklerinin incelenmesi ve bağırsak bakımı özelliklerine, hastaların yaralanma şiddeti, nörolojik seviye ve ambulasyon durumunun etkisinin saptanmasıdır.

Yöntemler: Çalışmamıza 55 SKY'li hasta alındı. Hastaların yaralanma şiddeti, nörolojik seviye (üst ve alt motor nöron nörojenik barsak disfonksiyonu, ÜMND ve AMND) ambulasyon durumu, bağırsak bakımını gerçekleştirdikleri yer, destek ihtiyaç oranları, haftalık defekasyon sıklıkları ve bağırsak bakım süreleri (15 dakika altı, 15-30 dakika, 30-60 dakika) incelendi.

Bulgular: Otuzbir (% 56,4) hasta komplet, 24 (% 43,6) hasta ise inkomplet yaralanmaya sahipti. Hastaların 44'ünde (%80) ÜMND, 11'inde (%20) ise AMND mevcuttu. Hastaların 15'i (%27,3) ambule iken, 40 hasta (%72,7) ambule değildi. Yaralanma şiddetine göre hastaların haftalık defekasyon sıklığı ortanca değerleri arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p=0,609). Bununla birlikte AMND ve ambule olan hastaların haftalık defekasyon sıklığı ortanca değerleri, ÜMND ve ambule olmayan hastalardan anlamlı olarak daha yüksek bulundu (sırasıyla, p=0,034, p=0,034). Yaralanma şiddetine göre hastaların bağırsak bakım süreleri arasında da anlamlı bir fark bulunmazken (p=0,169), nörolojik seviyeye göre hastaların barsak bakım süreleri arasında anlamlı bir fark saptandı (p=0,025). Ambule olan hastaların da %80'inin bağırsak bakımını 15 dakikadan kısa sürede tamamladığı saptandı.

Sonuç: Hastanın ambule olması defekasyon sıklığını arttırmakta ve bağırsak boşaltım süresini kısaltmaktadır. Bu nedenle hastaların mümkün oldukça erken mobilize edilmeleri önemlidir.

ABSTRACT
Objective: Investigation of the characteristics of bowel care and determining the effect of severity of injury, neurologic level and ambulation on characteristics of bowel care in patients with spinal cord injury (SCI).

Methods: 55 patients with SCI were taken into our study. Severity of the injury, neurologic level (upper and lower motor neuron neurogenic bowel dysfunction, UNMD and LMND), ambulation status, place of bowel care, rate of need for support, weekly frequency of defecation and duration of bowel care (less than 15 minutes, 15-30 minutes, 30-60 minutes) were studied.

Results: 31 (56.4%) patients had complete, and 24 (43.6%) patients had incomplete injury. 44 (80%) patients had UNMD, 11 (20%) patients had LMND. 15 (27.3%) patients were ambulatory while 40 (72.7%) were non- ambulatory. No significant difference was found between weekly median frequencies of defecation by severity of the injury (p=0.609). However, weekly median frequency of defecation in LMND and ambulatory patients were found to be significantly higher than that in UMND and non-ambulatory patients (respectively p=0.034, p=0.034). There was neither found any significant difference between durations of bowel care by severity of injury (p=0.169), while it was found significant difference between durations of bowel care by neurological level (p=0,025). It was also found that 80% of the ambulatory patients completed bowel care in less than 15 minutes.

Conclusion: Ambulation increases frequency of defecation and shortens the duration of bowel discharge. Therefore, mobilizing the patients as early as possible is important.