ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

SPİNAL KORD YARALANMALI HASTALARDA BASI YARASI RİSK DEĞERLENDİRME SKALASININ ETKİNLİĞİ
THE EFFECTIVITY OF PRESSURE ULCER EVALUATION SCALE IN PATIENTS WITH SPINAL CORD INJURY
Makale Dili: TR - Medline No: 32790
ÖZET
Nörolojik fonksiyon azalması spinal kord yaralanmalı (SKY) bireylerde yaşamları boyunca bası yarası (BY) gelişiminde önemli risk oluşturur. BY'sı riski çok sayıda faktöre bağlanabilir. Bu risk faktörlerinin bilinmesi BY'sı insidansında belirgin azalmaya yol açar. Bu çalışmanın amacı, BY'sı riskini belirlemede SKY'lı bireyler için geliştirilen BY'sı Risk Değerlendirme Skalasının etkinliğini değerlendirmekti. Çalışmaya 125 BY'lı , 45'i BY'sız (kontrol) toplam 170 hasta alındı. Hastaları etkileyen risk faktörlerinin analizi BY'sı Risk Değerlendirme Skalası ile yapıldı.Her iki gruba ait sonuçlar karşılaştırıldı. İki grup arasında aktivite düzeyi (p<0.001), mobilite (p<0.001), komplet SKY (p<0.001), idrar inkontinansı-devamlı ıslaklık (p<0.002), sigara kullanımı böbrek hastalığı (p<0.05), Hematokrit(Hct) –Hemoglobin(Hb) (p<0.05)'de anlamlı fark saptandı. Diğer parametreler (yaş, spastisite, kardiyak hastalık-anormal elekrokardiyografi (EKG), diabet( DM) - glikoz>110, kognitif bozukluk, hastane –bakımevi) arasında belirgin fark saptanmadı (p>0.05).
ABSTRACT
Diminished neurologic function places individuals with spinal cord injury (SCI) at significant risk for pressure ulcer (PU) throughout their lifetimes. The risk of PU is attributable to multiple factors. A knowledge of these risk factors lead to measurable decrease in the incidence of PU. The main purpose of this study is to assess effectiviness PU Risk Assestment Scale developed for individual with SCI in determining risk of PU. One hundred seventy patients (125 with pressure ulcer, 45 without pressure ulcers) were enrolled in this study .Analysis of the risk factor effecting patients was performed by Presure Ulcer Rısk Assesment Scale. The results of two groups were compared statistically. Differences between two groups in level of activity (p<0.001), mobilite (p<0.001), complete SCI (p<0.001), urine incontinence or costantly moist (p<0.002) tobacco use-smoking (p<0.05), hematocrit - hemoglobin (p<0.05) renal disease (p<0.05) were statistically significant. There was no statistically significant differences in other variables (age, automatic dysreflexia, severe spasticity, cardiac disase-abnormal electrocardiyografi, diabetes mellitus (DM) or glucose > 110mg/dl, impaired cognitive function, nursing home or hospital, albumin) (p>0.05).