ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Depresyonla İlişkili Faktörler ve Depresyonun Yaşam Kalitesine Etkisi
The Impact of Depression on Quality of Life and Depression Related Factors in Patients with Spinal Cord Injury
Received Date : 17 Jan 2018
Accepted Date : 01 Jun 2018
Doi: 10.31609/jpmrs.2018-59642 - Makale Dili: EN
J PMR Sci 2018;21(3):126-32
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada spinal kord yaralanmalı hastalarda travmadan sonraki ilk altı ay içinde depresyonun demografik ve klinik özellikler ile ilişkisi ve depresyonun yaşam kalitesine etkisi araştırıldı. Gereç ve Yöntemler: Travmatik spinal kord yaralanmalı yatarak rehabilitasyon programı alan 100 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, yaralanma etyolojisi ve yaralanma sonrası geçen süre kaydedildi. Yaralanma seviyesi ve şiddeti Amerikan Omurilik Derneği (ASIA) bozukluk ölçeği ile, fonksiyonel durum Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü (FIM) ile, yaşam kalitesi kısa form 36 ile, depresyon Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmamızda depresyon ile kadın cinsiyet, düşük eğitim seviyesi, hasta bakıcısı tipi, ağrı ve uyku bozukluğu varlığı arasında anlamlı ilişki tesbit edildi. Depresyon ile yaralanma seviyesi, şiddeti ve fonksiyonel yetersizlik arasında ilişki saptanmadı. BDÖ skorları SF-36 yaşam kalitesi ölçeğinin bir çok alt parametresi ile negatif korele idi. Depresyon şiddetine göre yapılan gruplarda SF-36 mental alt parametre skorları açısından gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı fark izlendi. Yabancı bakıcı ile bakım, uyku bozukluğu ve ağrı olması klinik olarak anlamlı depresyon varlığı ile ilişkili bağımsız risk faktörü olarak bulundu. Sonuç: Bu çalışmada cinsiyet, eğitim seviyesi, hasta bakıcısı tipi, ağrı ve uyku bozukluğu varlığının spinal kord yaralanmalı hastalarda ilk altı ayda depresyonun en önemli belirteçleri olduğu görüldü. Bulgular hasta bakımında aile desteğinin önemini gösterdi. Ağrı, uyku bozukluğu ve depresyonu beraber tedavi etmek erken dönem rehabilitasyonda yaşam kalitesini arttırmak için önemlidir.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to examine the relationship between depression and demographic and clinical characteristics of the patients, and the effects of depression on quality of life (QoL) in patients within the first six months after spinal cord injury (SCI). Material and Methods: One hundred patients with traumatic SCI who underwent inpatient rehabilitation program were enrolled in the study. Demographic data, etiology of injury and duration of disease (days) were recorded for all patients. Neurological level (cervical, thoracal, lumbosacral) and lesion severity (complete, incomplete) were determined according to the American Spinal Injury Association Impairment Scale (AIS). The Functional Independence Measure was used to assess functionality, the 36-Item Short-Form Health Survey was used to evaluate QoL, and the Beck Depression Inventory was used to assess depression. Results: There was a relationship between depression and female gender, lower education level, type of caregiver, the presence of pain and sleep disturbances. No relation was found between depression and injury severity, level of injury, or extent of functional impairment. BDI scores were negatively correlated with most of the components of SF-36 quality of life scale. There was a statistically significant difference in SF 36-Mental Component Scores between the groups according to the depression severity. Cared by a foreign caretaker, having a sleep disturbance and pain were found to be associated independent risk factors with the presence of clinically significant depression. Conclusion: The results of this study demonstrate that gender, education level, type of caregiver, presence of pain and sleep disturbances are the major determinants of depression in patients within the first six months after SCI. Findings showed the importance of family support to care for patients in SCI rehabilitation. It is important to treat pain, sleep disturbance and depression together in an early period of rehabilitation to improve QoL.