ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

SPİNAL KORD YARALANMALI HASTALARDA HETEROTOPİK OSSİFİKASYON
THE HETEROTOPIC OSSIFICATION IN PATIENTS WITH SPINAL CORD INJURY
Makale Dili: TR - Medline No: 32789
ÖZET
Heterotopik ossifikasyon(HO), eklem çevresinde yeni kemik depolanması ile karakterize bir sendromdur. Bu çalışmanın amacı spinal kord yaralanmalı (SKY) hastalarda HO'nun insidansını ve klinik özelliklerini belirlemekti. Bir yıl içinde rehabilite edilen tüm SKY'lı hastalar (230 hasta) değerlendirildi.HO, 20 (%8.7) hastada bulundu. Bu hastalar HO gelişmeyen yirmi spinal kord yaralanmalı hasta (kontrol grubu) ile karşılaştırıldı. Yaş, nörolojik düzey, multipl travma, spastisite, bası yarası, derin ven trombozu ve HO lokalizasyonu kaydedildi. Erkek hastaların sayısı her iki grupta da kadın hastalardan daha yüksekti (p<0.05). HO gelişen ve gelişmeyen hastaların nörolojik düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli fark yoktu (p>0.05). HO' u olan hastaların 6'sında multipl travma mevcuttu (%30) (1:kranial, 2:toraks, 2:alt ekstremite, 1:abdominal). Multipl travmaya göre iki grup arasında önemli fark yoktu (p>0.05). HO'nun yaralanmadan sonra ortalama üçüncü ayda gelişmekte olduğu görüldü. Çoğunlukla kalça(%50), takiben de diz tutulmuştu. Spastisite HO'u mevcut olan 15 hastada saptandı(% 75). Bu bulgu istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Bası yarası, derin ven trombozu ve üriner komplikasyonlar HO ‘u mevcut olan hastalarda daha fazla olmasına rağmen, bu sonuç önemli değildi (p>0.05).
ABSTRACT
The heterotopic ossification (HO) is a complication characterized by the deposition of new bone around a joint.The purpose of the study was to determine incidence and clinical features of HO in spinal cord injuried patients . All spinal cord injuried patients rehabilitated (230 patients) within a year were evaluated. HO was found in twenty patients (8.7%). These patients were compared with twenty spinal cord injuried patients without HO (control group). Age, neurologic levels, multiple trauma, spasticity, decubitis, deep vein thrombosis and location of HO were detected. The number of male patients was higher than that of the female patients in both groups (p<0.05). There was no statistically significant difference between neurologic levels of the patients who had HO and didn't have HO (p>0.05). There was multiple trauma in 6 patients having HO (%30) (1:cranial, 2:thorax, 2:lower extremity, 1:abdominal). There was no significant difference between two groups due to the multiple trauma (p>0.05). HO was observed approximately in the third month after injury. Most commonly, the hip (50%) was involved. The hip was followed by knee. Spasticity was found in 15 patients with HO(%75). This finding was statistically significant (p<0.05). Although the decubitis, the deep vein thrombosis and the urinary complications were higher in the patients who had HO compared with the patients who didn't have HO, the results were not significant (p>0.05).