ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

SPİNAL KORD YARALANMALI HASTALARDA HETEROTOPİK OSSİFİKASYON İLE HLA TİPLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP IN BETWEEN HETEROTOPIC OSSIFICATION AND HLA TYPES IN PATIENTS WITH SPINAL CORD INJURY
Makale Dili: EN - Medline No: 70962
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, spinal kord yaralanması sonrasında gelişen heterotopik ossifikasyonun (HO), insan lökosit antijenleri (human leukocyte antigens (HLA)) ile tahmin edilip edilemeyeceği sorusuna yanıt bulmak için planlanmıştır.

Metod: Spinal kord yaralanması ve heterotopik ossifikasyonu olan 20 hastanın "Major Histocompatibility Complex (MHC)" sınıf I molekülleri, 20 sağlıklı kontrollerinki ile karşılaştırılmıştır. Histokompatibilite antijenlerinin tiplendirilmesi, mikrositotoksisite testi kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: HLA A2 gen bölgesi kontrol grubunda %28.9 oranında gözlenirken, hasta grubunda 11 hastada (%36.7) saptanmıştır. HLA 28 gen bölgesi 4 hastada (%13.3) saptanırken, bu oran kontrol grubunda %2.6 olarak bulunmuştur. HLA B18 gen bölgesinin varlığı, kontrol grubunda saptanandan daha az olarak gözlenmiştir. Bu HLA tipleri çalışma gruplarında incelendiğinde, gruplar arasında istatistiksel önemli bir farklılık bulunamamıştır.

Sonuç: Spinal kord yaralanmalı hastalarda MHC sınıf I moleküllerinin HO gelişiminde prediktif değerinin olmadığı sonucuna varılmıştır.

ABSTRACT
Aim: This study was planned in order to answer the question whether the development of heterotopic ossification (HO) following spinal cord injury (SCI) can be estimated by human leukocyte antigens (HLA).

Methods: Major Histocompatibility Complex (MHC) class I molecules of heterotopic ossification patients with SCI (20 patients) was compared with 20 healthy controls. The typing of the histocompatibility antigens was performed using the microcytotoxicity test.

Results: The HLA A2 locus was present in 11 patients (36.7%), while this ratio was 28.9% in the control group. While HLA A28 locus was present in 4 patients (13.3%), this ratio was 2.6% in the control group. The presence of HLA B18 locus in the patient group was less than the ratio seen in the control group. When these HLA types were analyzed in the study groups, there was no statistically significant difference in between these groups.

Conclusion: It was concluded that MHC class I molecules were not predictive of HO development in patients with SCI.