ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

Steroid Olmayan Antiinflamatuvar İlaçların Dermatolojik Yan Etkileri
Dermatological Adverse Effects of Nonsteroidal Anti-inflamatory Drugs
Received Date : 06 Aug 2011
Accepted Date : 19 Nov 2011
Makale Dili: TR - Medline No: 108315
ÖZET
Gelişmiş ülkelerde romatizmal hastalıkların giderek artan yaygınlığı ve artan yaşam beklentisi steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların reçetelenmesinde ciddi bir artışa yol açmıştır. SOAİ ilaçların gastrointestinal toksisitesi, böbrek kan akımının reversibl olarak bozulması, reversibl hepatosellüler toksisite, baş ağrısı, konfüzyon, aseptik menenjit, agranulositoz ve aplastik anemi gibi yan etkileri mevcuttur. Dermatolojik yan etkiler ise sıkça görülen, SOAİ grubunu seçerken gözardı ettiğimiz reaksiyonlar olarak yer almaktadır. İlaç erüpsiyonları basit reaksiyonlar olmayıp ilaç metabolizması, kimyasal yapı (allerjenisite), ilaç dozu farklılıkları, immun sistemin durumu, eklenmiş bir viral enfeksiyona bağlı olarak gelişir. Basit cilt döküntülerinden organ tutulumlarının da olduğu ciddi sistemik kliniklere kadar uzanabilen geniş bir yelpazede incelenen tablolardır. Bu yazıda SOAİ ilaçların yaptığı makülopapüler egzantem, ürtiker/anjioödem, fotosensitivite, fiks ilaç reaksiyonu, likenoid reaksiyonlar, büllöz ilaç reaksiyonları başlığı altında toplanan eritema multiforme, Steven- Johnson sendromu, toksik epidermal nekrolizis tablolarının klinikleri tanımlayarak buna yol açan SOAİ ilaçlar anlatılmaktadır. Bu derlemenin amacı SOAİ ilaç kullanan hastada karşılaşılan cilt döküntülerinde hastanın ilacını kesip dermatoloji polikliniğine yönlendirmeden önce hastayı ayrıntılı değerlendirmek, hangi SOAİ ilacın hangi lezyonları yaptığı konusunu literatürler taramasıyla gözden geçirip hastalarımızda SOAİ ilaç seçiminde cilt yan etkilerinin de önemli olduğunu vurgulamaktır. (J PMR Sci 2011;14: 105-13)
ABSTRACT
In developed countries increasing prevalence of rheumatic diseases and increasing life expectancy have led to a significant rise in non- steroidal anti- inflammatory drug prescriptions. The adverse effects of NSAID include gastrointestinal toxicity, reversible deterioration of renal blood flow, reversible hepatocellular toxicity, headache, confusion, aseptic meningitis, agranulocytosis and aplastic anemia. Dermatologic adverse effects are commonly seen, but these adverse reactions are usually ignored when choosing NSAID group. Drug eruptions are not simple reactions, they depend on the metabolism of the drug, chemical structure (allergenic potential), dosage, the state of the immune system and concomitant viral infections. The clinical manifestations vary from simple skin rashes to systemic reactions involving multiple organs. In this article maculopapular exanthema, urticaria / angioedema, photosensitivity, fixed drug reaction, lichenoid reactions, bullous drug reactions grouped as erythema multiforme, Steven-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis caused by NSAIDs are reviewed and NSAIDs associated with these clinical states are defined. The purposes of this review are to evaluate the patient thoroughly before sending the patient to dermatology clinic when skin reactions occur, to evaluate specific skin lesions caused by different NSAIDs by reviewing the literature and to emphasize that adverse skin effects are significant when choosing the NSAID. (FTR Bil Der 2011;14: 105-13)