ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

STROKE SONRASI AMBULASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
FACTORS AFFECTING AMBULATION FOLLOWING STROKE
Makale Dili: TR - Medline No: 32791
ÖZET
Hemiplejik hastalarda ambulasyonu etkileyen faktörleri incelemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Yaş ortalaması 59.2(13.2 yıl ve hastalık süresi ortalaması 117.5(16.7 gün olan 51 hemiplejik (37'si kadın,14'ü erkek) incelendi. Ambulasyon ile cinsiyet, etiyoloji, hastalık süresi,hemiplejik taraf arasında ilişki gösterilemedi. Fakat ambulasyon ile alt ekstremite motor kontrol, oturma balansı, ayakta durma balansı ve total balans arasında pozitif korelasyon ,yaş ile ambulasyon arasında negatif korelasyon bulundu.
ABSTRACT
The purpose of this study were to examine factors affecting ambulation in hemiplegic patients. 51 patients (37 women,14 men) with a mean age 59.2(13.2 years and mean time since stroke of 117. 5 (16.7 days were analysed. No relationship is shown between sex, etiology, disease duration, hemiplegic side and ambulation. We found that lower extremity motor control, sitting balance, standing balance and total balance are positive correlative with ambulation, neverthless age is negative correlative with ambulation.