ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

TEDAVİ EDİLMEMİŞ FLEKSİBLE DÜZTABANLIĞIN ERİŞKİN DÖNEMDE YÜRÜME PATERNİNE ETKİSİ
UNTREATED FLEXIBLE FLAT FOOT DOES NOT DETERIORATE GAIT PATTERN DURING ADULTHOOD
Makale Dili: EN - Medline No: 70966
ÖZET
Amaç: Düztabanlığın sadece ayak bileği ve ayağı etkileyen statik bir dizilim sorunu mu yoksa alt ekstremitenin, erişkinlikte biyomekanik sorunlara da yol açabilecek, dinamik fonksiyonel değişiminin sonucu mu olduğu tartışmalı bir konudur. Bu çalışmanın amacı çocukluğundan beri fleksible düztabanlığı (FD) olup hiç tedavi edilmemiş erişkinlerde yürüme özelliklerinde uzun dönem morbiditenin değerlendirilmesidir.

Metod: Denekler bilateral FD olan 34 kişi (25 kadın) ve yaş, cins, boy ve kilo açısından eşleştirilmiş 34 normal bireydi. Lateral talometatarsal ve talokalkaneal açılar ölçüldü ve kayıt edildi. Düztabanlığı olan hastaların yaş ortalaması 43.7±9.7 yıldı. Lateral talometatarsal açı >4º ve talokalkaneal açı >30º ise düztabanlık tanısı kondu. Tüm deneklerin üç boyutlu yürüme analizi ve eş zamanlı videokayıtları yapıldı.

Bulgular: Ortalama±SD lateral talometatarsal ve talokalcaneal açılar sırasıyla 6.3±2.5 ve 56.1±8.6 derece olarak ölçüldü. Gruplar arasında ölçülen zaman-uzaklık değişkenleri, kalça, dizler ve ayak bileklerinin sagital, koronal ve transvers planda kinematik ve kinetik özellikleri açısından fark bulunmadı.

Sonuç: Tedavi edilmemiş ve yaşamının dördüncü dekatında bulunan FD'li erişkinlerin yürüme paterni yaşça eşleştirilmiş normal deneklerden farklı değildi. Tedavi edilmemiş FD erişkin dönemde yürüme paternini bozmaz.

ABSTRACT
Aim: There is a great deal of controversy regarding whether flat foot (FF) is only a problem of static alignment of the ankle and foot complex, or the consequence of a dynamic functional change of the lower extremity and may lead biomechanical impairment in adulthood. The aim of this study was to assess the long term impairment in gait characteristics of adults who had FF since their childhood but never treated.

Methods: Participants were 34 patients (25 female) with bilateral flexible FF and 34 age, gender height and weight matched normal subjects. Mean±SD age of the patients with FF was 43.7±9.7 years. Lateral talometatarsal and talocalcaneal angles were measured and recorded. Flat feet was diagnosed if lateral talometatarsal angle is>4º, and talocalcaneal angle is>30º. Three-dimensional gait analysis and concomitant videorecordings of all subjects were performed.

Results: The mean±SD lateral talometatarsal and talocalcaneal angles were 6.3±2.5 and 56.1±8.6 degrees, respectively. The difference between the groups in terms of time-distance parameters, kinematic and kinetic characteristics of the hip, knees and ankles in the sagittal, coronal plane and transverse plane was not statistically significant.

Conclusion: The gait pattern of the patients with untreated flexible FF in their fourth decade was not different than age matched able body controls'. Untreated flexible flat foot does not deteriorate gait pattern in adulthood.