ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Tedaviye Uyumun Önemini Gözler Önüne Seren Bir Olgu: Evsiz Bir Romatoid Artrit Hastasında Gelişen Servikal Subluksasyon
A Case That Reveals the Importance of Adherence to Treatment: Development of Cervical Subluxation in a Homeless Rheumatoid Arthritis Patient
Received Date : 15 Jan 2018
Accepted Date : 12 Mar 2018
Doi: 10.31609/jpmrs.2018-59759 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2019;22(2):80-4
ÖZET
Romatoid artrit; toplumun yaklaşık %1’ini etkileyen sistemik, kronik, inflamatuar bir hastalıktır. Tuttuğu eklemlerde destrüksiyonla seyretmektedir. En sık el, ayak ve servikal bölgedeki eklemleri etkilemektedir. Klinik olarak nörolojik defisit, ölüm gibi ciddi sonuçlara yol açan servikal omurga tutulumu için bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Yüksek hastalık aktivitesi de bunlardan biridir. Metotreksat başta olmak üzere, hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçlar romatoid artrit aktivitesini baskılamakta, eklem destrüksiyonlarını azaltmakta ve servikal omurga tutulumu gibi ciddi komplikasyonları önleyebilmektedir. Ancak, bu tedavinin başarıya ulaşabilmesi için hastanın tedaviye uyumu ve sıkı takip gerekmektedir. Tedaviye uyumu olumlu ve olumsuz etkileyen birçok faktör saptanmıştır. Düşük sosyoekonomik düzey bu olumsuz faktörlerin başında gelmektedir. Bu çalışmada, 16 yıl önce romatoid artrit tanısı almış ama tedaviye devam edememiş evsiz bir olguda gelişen atlantoaksiyel subluksasyon ve tetraparezi kliniği ile rehabilitasyonunun anlatılması amaçlanmıştır.
ABSTRACT
Rheumatoid arthritis; is a systemic, chronic, inflammatory disease affecting approximately 1% of the population. It affects destruction in joints. Most commonly affect joints in the hands, feet and cervical region. Cervical spine involvement leads to clinically serious consequences such as neurological deficit, death. There are some risk factors for cervical spine involvement. High disease activity is one of them. Disease-modifying anti-rheumatic drugs, especially methotrexate, suppress rheumatoid arthritis activity, reduce joint destruction, and prevent serious complications such as cervical spine involvement. However, compliance with the treatment of the patient and strict follow-up is essential for this treatment to be successful. A number of factors have been identified that affect treatment compliance in a positive and negative way. Low socioeconomic level is one of these negative factors. In this case; atlanto-axial subluxation, post-operative tetraparesis clinic and rehabilitation was described in a homeless patient who had been diagnosed with rheumatoid arthritis 16 years ago.