ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Tek Seans Müzik Terapisi İnmeli Hastalarda Anksiyeteyi Azaltır
Single Music Therapy Session Reduces Anxiety in Patients with Stroke
Received Date : 23 Feb 2011
Accepted Date : 05 Apr 2011
Makale Dili: EN - Medline No: 99746
ÖZET
Amaç: Müzik terapisi somatic ve mental bozukluğu olan hastalarda mental, sosyal ve emosyonel iyilik halini sağlamak için müziğin tedavi yöntemi olarak kullanılmasıdır. Müzik terapisi, kronik hastalığı olanlarda emosyonel duygu durumunu pozitif yönde değiştirir, stress ve ağrı algısını azaltır ve gevşeme sağlar. Bu çalışmanın amacı tek seans müzik terapisinin inmeli hastalarda anksiyete üzerine etkisini araştırmaktır.

Yöntemler: Sırasıyla ortalama yaşları 59,9±11,8 ve 56,5±12,8 yaş olan 31 inmeli hasta ve 53 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. Anksiyete düzeyi Durumluk-Sürekli Anksiyete Envanteri (DSAE) ile değerlendirildi. Müzik terapisi 6-8 kişiden oluşan gruplar halinde, 50 dakika süresince 1 seans olarak uygulandı.

Bulgular: Müzik terapisi öncesinde anksiyete düzeylerinde, inme hastaları ve sağlıklı bireyler arasında belirgin fark saptanmadı. Terapi sonrasında, her iki grupta da anksiyetede anlamlı iyileşme gözlendi. Anksiyete düzeylerinin değişim oranlarında gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Müzik terapisi inmeli hastalarda ve sağlıklı bireylerde anksiyeteyi azaltır. Bu, güvenli ve ucuz bir yöntemdir ve hastaların rehabilitasyon programına aktif olarak katılımını destekleyebilir. (FTR Bil Der 2011;14:12-5)

ABSTRACT
Objective: Music therapy is using music as a treatment method to provide mental, social and emotional wellness in patients with somatic and mental sickness. Music therapy alters emotional mood positively, decreases stress and pain perception and causes relaxation in patients with chronic diseases. The aim of this study was to investigate the effect of one session music therapy on anxiety in patients with stroke.

Methods: Thirty one patients with stroke and 53 healthy volunteers with a mean age of 59.9±11.8 and 56.5±12.8 years, respectively were included in the study. The level of anxiety was evaluated with State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Music therapy was applied during 50 minutes for one session to the groups consisting of 6-8 individuals.

Results: No significant difference in anxiety levels was detected before music therapy between stroke patients and healthy individuals. After the therapy, significant improvements in anxiety in both groups were observed. No significant difference in differentiation ratio of anxiety levels was found between the groups.

Conclusion: Music therapy reduces anxiety in patients with stroke and healthy individuals. This is a safe and cheap method and can support participation of the patients in the rehabilitation program actively. (J PMR Sci 2011;14:12-5) Keywords: Music therapy, stroke, anxiety, rehabilitation