ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

TEMPOROMANDİBULAR EKLEM HASTALIKLARI
TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISORDERS
Makale Dili: TR - Medline No: 66266
ÖZET
Temporomandibular eklem hastalıkları (TMEH); temporomandibular eklemin, çevresindeki yumuşak dokuların, dişler ve beraberindeki yapıların dolayısıyla tüm çiğneme sisteminin fonksiyonel hastalıklarını ifade eder. TMEH etiyolojisi bugün için halen tartışmalıdır. Özellikle maloklüzyon ve psikolojik faktörler yanında, disfonksiyona yatkınlık, gelişimsel bozukluklar, postüral faktörler, parafonksiyonel alışkanlıklar ve travmanın önemi üzerinde durulmakta ve genellikle bu faktörlerin bir kaçının bir arada bulunması ile semptomların ortaya çıktığı düşünülmektedir. TMEH'nın, eklem ve çiğneme kaslarında hassasiyet, ağrı, hareket kısıtlılığı, krepitasyon gibi işaret ve semptomları vardır. Tanıda anamnez ve fizik muayenenin önemi büyüktür. TMEH'da tedaviye yaklaşım multidisipliner olmalıdır. Tedavi genellikle konservatiftir. Bazı durumlarda cerrahi tedavi de gerekebilir. Konservatif tedavide yaygın olarak kolay uygulanabilen, ucuz olan, hastaya zararı ve irreversible etkileri olmayan fizyoterapi modaliteleri kullanılmaktadır.
ABSTRACT
Temporomandibular joint disorders (TMJD) show functional discomfort of all chewing system consisting of the other structures along with it and the teeth, soft tissues surrounding the temporomandibular joint (TMJ). TMJD etiology is still disputable for present day. Particulary, besides maloclussion and psychologic factor, it is emphasized on the succeptibility for disfunction, postural factors, growth disorders, parafunctional habits and the importance of trauma. TMJD comprises of sign and symptoms including pain, limitation of function, krepitus, tenderness in the muscles of mastication and joint. The history and physical examination have high importance in diagnose. The approach for treatment in TMJD should be multidisiplinary. The treatment is generally conservative. In some cases, surgery may be necessary. The application of physiotherapy is commonly employed in conservative treatment because of easy utilized, cheap, not having irreversible effects and damage for the patient.