ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

TERMAL KAPLICA TEDAVİSİ ALAN BİR ÖRNEKLEMDE BİR SEANSTA KLİNİK GÖSTERGELERLE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF CARDIOVASCULAR SYSTEM REPONSE BY USING CLINICAL INDICES AT ONE SESSION IN A SAMPLING RECEIVED BALNEOTHERAPY
Makale Dili: TR - Medline No: 32725
ÖZET
Balneoterapinin fiziksel spesifik etkileri başlıca kardiovasküler sistem üzerindedir. Hastalar balneoterapiye gönderilmeden önce ve sonrasında herhangi bir kardiyovasküler problemin varlığı açısından dikkatlice muayene edilmelidirler.

Bu çalışmanın amacı Ankara ili, Haymana kaplıcasında termal balneoterapi almakta olan randomize seçilmiş 34 hastada balneoterapiye kardiyovasküler yanıtın önemini vurgulamaktı.

Otuz-dört hasta (ortalama yaş: 56.6 ±11.2 yıl, 13 kadın ve 21 erkek) çalışmaya alındı. Demografik değişkenler, kas-iskelet sistemi ve eş-zamanlı diğer hastalıkların tanıları ve özgeçmişleri kaydedildi. Klinik kardiyovasküler göstergeler (nabız hızı, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, nabız basıncı) seans öncesi ve hemen seans sonrası ve banyo süresi kadar beklendikten sonra değerlendirildi. İstatistiksel analiz SPSS 11.0 tanımlayıcı istatistikler ve paired sample t-test kullanılarak yapıldı.

Hastaların %80'inde osteoartrit ve kalan %20'sinde myofasial ağrı sendromu ile lomber disk lezyonu saptandı. Vücut kitle indeksi ortalaması 29.5 ±5 olup, hastaların %85 kadarı obez veya aşırı kilolu olarak kategorize edildi. Banyo süreleri ortalama 11.1 ±5.8 dk (4-30) olup, hastaların toleranslarına göre belirlenmişti.

Vücut sıcaklığı, nabız hızı ve nabız basıncı balneoterapi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı ölçüde artış gösterdi (p<0.001). Diyastolik kan basıncı ise balneoterapi sonrasında istatistikselolarak anlamlı ölçüde azaldı (p<0.001).

Heterojen ve küçük örneklemimize rağmen, çalışmamız balneoterapiye kardiyovasküler yanıtın kritik öneme sahip olduğunu göstermektedir. Gelecekte balneoterapi alan hastalarda oluşan kardiyovasküler hemodinamik değişimlerle ilgili prospektif ve kapsamlı çalışmalara gerek duymaktayız.

ABSTRACT
The physical specific effects of balneotherapy are mainly on the cardiovascular system. The patients should be examined carefully to detect any cardiovascular problems both before and after referral to the balneotherapy.

The aim of this study to point out the importance of the cardiovascular response to balneotherapy in the randomised selected 34 patients have received thermal balneotherapy at Haymana thermal, city of Ankara.

Thirty-four patients (mean age: 56.6 ±11.2 years, 13 female and 21 male) were included to the study. Demographic variables, the diagnosis of musculoskeletal and co-existent medical diseases, past medical history were recorded. Clinical cardiovascular indices (pulse rate, systolic blood pressure, diastolic blood pressure and pulse pressure) were evaluated before, immediately after and as therapy interval later than balneotherapy.

SPSS 11.0 descriptive statistics and paired sample t-test were used for statistical analyses.

The diagnosis of musculoskeletal system disorders was osteoarthritis in 80% of the patients, myofascial pain syndrome and lumbar disc lesion were detected in the remaining 20%. The mean body mass index (BMI) was 29.5 ± and nearly 85% of the patients were categorized as obese or overweight.

The mean time of bath was 11.1 ±5.8 (4-30) minutes according to the patient's tolerance. Body temperature, pulse rate and pulse pressure increased statistically significantly (p<0.001) after balneotherapy. Diastolic blood pressure was decreased statistically significantly (p<0.001) after balneotherapy.

Despite our heteregenous and small sample, our study showed that cardiovascular response to the balneotherapy has a critical importance. We need prospective and comprehensive studies about cardiovascular haemodynamic changes in patients received balneotherapy future.