ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

TORASİK ÇIKIŞ OPERASYONU SONRASI ERKEN DÖNEMDE BAŞLANAN EGZERSİZ PROGRAMININ ETKİNLİĞİ
THE EFFECTIVENESS OF EARLY ONSET EXERCISE PRORAM FOLLOWING THORACIC OUTLET SURGERY
Makale Dili: TR - Medline No: 68898
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı Torasik Çıkış Sendromu (TÇS) tanısıyla bir cerrahi kliniğinde opere edilen ve rehabilitasyon kliniği konsültasyonu ile izlenen 25 hastanın rutin klinik seyir içinde bir kesitteki klinik durumlarının saptanmasıdır.

Hastalar ve yöntem: Göğüs Cerrahisi Bölümünde TÇS tanısıyla 1999-2005 yılları arasında opere edilip takipleri devam eden 25 hastanın dosya kayıt sistemi retrospektif olarak incelendi. Hastaların son klinik durumları fizik muayene ile belirlendi. Omuz eklem hareket açıklığı gonyometri ile ölçüldü. Adson, Roos Testleri ve üst ekstremite nörolojik muayenesi yapıldı. Hastanın operasyon sonucunu subjektif olarak değerlendirmesi operasyon başarısı için temel sonuç paremetresi olarak kabul edildi. Semptomların tam veya tama yakın düzelmesi iyi, semptomların kısmen azalması orta, semptomların aynı kalması veya kötüleşmesi, kötü olarak değerlendirildi.

Sonuç: Çalışmaya yaş ortalamaları 30.53 ± 10.03 yıl olan 17 kadın, 8 erkek hasta alındı. Operasyon sonrası ortalama takip süresi ortalaması 28.8 ± 7.7 ay, ortalama işe dönüş süresi 27.5 ± 4.5 gün idi. Hastaların 23'ünde (% 92) Adson ve Roos Testleri pozitifti. Yirmi iki (% 88) hastada C8-T1 dermatomlarında parestezi mevcuttu. Hastaların operasyon sonrası durumlarının subjektif değerlendirmesinde 21 hastanın (% 84) durumu iyi, 3 hastanın (% 12) orta, 1 (% 4) hastanın ise kötü idi.

Sonuç olarak; TÇS operasyonu öncesi ve sonrasında FTR kliniği ile konsülte edilerek izlenen bir hasta grubunda bir kesitteki hastaların subjektif yakınmalarında dikkat çekici klinik iyilik gözlendi. Rehabilitasyon kliniğinde konservatif destek ile takip edilen hastalar içinden seçilerek opere edilen vakalarda klinik iyileşmenin belirlenmesi için ileri çalışmalar ve standart kayıtlı anterospektif araştırmalar yapılmasını öneriyoruz.

ABSTRACT
Purpose: The aim of this study was to determine the clinical status of 25 patients who were operated in a surgery clinic with the diagnosis of thoracic outlet syndrome (TOS) and who were followed-up by rehabilitation clinic consultation, in a cross-section of routine clinical progress.

Patients and Method: The file recording system of 25 patients who were operated between 1999-2005 years in thoracic surgery department with the diagnosis of TOS and ,whose follow-up are still going on, was investigated retrospectively. The recent clinical status of the patients was determined by physical examination. The range of motion of shoulder was measured by goniometer. Adson and Roos Tests and neurological examination of the upper extremity were performed. The subjective assessment of surgical success by the patient was accepted as the principle outcome parameter in the assessment of surgical recovery. A total or almost total recovery of the symptoms was accepted as good, a partially recovery as moderate, and detoriated or unchnaged symptoms as bad.

Results: Seventeen women, 8 male, with a mean age of 30.53 ± 10.03 years were enrolled to the study. The mean follow-up period after the operation was 28.8 ± 7.7 months, and the mean period of returning to work was 27.5 ± 4.5 days. Twenty-three (92 %) patients had positive Adson and Roos Tests. Twenty-two (88 %) patients had paresthesia in C8-T1 dermatomes. After the subjective assessment of surgical recovery 21 (84 %) patients were in good, 3 patients (12 %) were in moderate and 1 (4%) patient was in poor condition.

In conclusion, in a cross sectional group of patients, who were followed-up with PMR consultation before and after TOS operation, a remarkable recovery in subjective complaints were observed. We suggest, anterospective researches with standard records and further studies to determine the clinical progress in patients operated after being selected, among those who were followed- up by rehabilitation clinic with conservative support.