ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Toronto Klinik Skorlama Sisteminin Türkçe Versiyonunun Güvenirliliği ve Geçerliliği
The Validity and Reliability of the Turkish Version of the Toronto Clinical Scoring System
Received Date : 14 Feb 2019
Accepted Date : 19 Jun 2019
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-65511 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2019;22(2):41-7
ÖZET
Toronto klinik skorlama sistemi klinik çalışmalarda kullanım kolaylığı ve nöropatik ağrının şiddetini klasifiye edebilme becerisinden dolayı tercih edilmiştir. Bu çalışmanın amacı Toronto klinik skorlama sisteminin Türkçe versiyonunu Türk hastalara uygulamak ve skalanın güvenirlilik ile geçerliliğini belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya diyabetik polinöropati tanılı 39 hasta (diyabetik polinöropati, grup 1), Diabetes mellitus tanılı ancak diyabetik polinöropati tanısı olmayan 32 hasta (grup 2) ve 32 sağlıklı birey (grup 3) olmak üzere toplam 103 hasta dahil edildi. Cinsiyet, beden kitle indeksi, HgbA1c ve diyabet süresi sırayla kayıt edildi. Güvenirliliğini belirlemek amacıyla TCSS sistemi Türkçe diline çevrildi. Leeds nöropatik belirti ve bulgu değerlendirmesi, ağrı anketi ve Michigan nöropati tarama testi yapıldı. Toronto klinik skorlama sistemi ve diğer üç nöropati tanı skalası arasındaki korelasyonlar ve bunların sinir ileti değeri verileri ile ilişkisi değerlendirildi. Bulgular: Toronto klinik skorlama sistemi ile diğer nöropati tanı skalaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki ve güçlü bir pozitif korelasyon saptandı. Toronto klinik skorlama sisteminin Türkçe versiyonunun ilk bölümünden “Üst ekstremite semptomları” hakkındaki madde çıkarıldığında Cronbach alfa katsayısı 0,132’den 0,934’e yükseldi. Sinir ileti değerleri verileri ile Toronto klinik skorlama sistemi sistemi arasında anlamlı bir ilişki vardı. Toronto klinik skorlama sistemi ≥5 skorunun sensitivitesi ile spesifitesi sırasıyla %100 ve %96,88 olarak bulundu. Sonuç: Toronto klinik skorlama sisteminin Türkçe versiyonu, Türkçe konuşan polinöropatili hastalarda nöropatik ağrının ölçülmesinde güvenilir ve geçerli bir araçtır.
ABSTRACT
Objective: The Toronto Clinical Scoring System has been preferred in clinical trials owing to its ease of use and its ability to classify the severity of neuropathic pain. The aim of this study to apply the Turkish version of Toronto Clinical Scoring System to Turkish patients and to determine its validity and reliability. Material and Methods: This study enrolled a total of 103 patients including 39 with diabetic polyneuropathy (diabetic polyneuropathy, group 1), 32 with diabetes mellitus but without diabetic polyneuropathy (group 2), and 32 healthy individuals (group 3). The gender, body mass index, hemoglobin A 1c and duration of diabetes were recorded respectively. The Toronto Clinical Scoring System was translated into Turkish language to determine the validity. The Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs, Pain Detect Questionnaire, Michigan Neuropathy Screening Instrument were performed. Correlations between Toronto Clinical Scoring System and the other 3 neuropathy diagnosis scales and their relationships with the data of nerve conduction velocity were evaluated. Results: There was a strong positive correlation and a statistically significant relationship between the Toronto Clinical Scoring System and the other neuropathy diagnosis scales. When the item about “upper extremity symptoms” was removed from the first part of the Turkish version of the Toronto Clinical Scoring System, Cronbach’s Alpha coefficient increased from 0.132 to 0.943. There was a significant relationship between the Toronto Clinical Scoring System and the nerve conduction velocity data. The sensitivity and specificity of Toronto Clinical Scoring System score ≥5 were 100% and 96.88%, respectively. Conclusion: Turkish version of the Toronto Clinical Scoring System is a reliable and valid instrument for the measurement of neuropathic pain in Turkish speaking patients with polyneuropathy.