ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Travma Sonrası Spinal Kord Hasarlı Bireylerin Sosyodemografik Özelliklerinin ve Psikososyal Uyumunun İncelenmesi
The Evaluation of Sociodemographic Characteristics and Psychosocial Adaptation of Patient with Traumatic Spinal Cord Injury
Received Date : 01 May 2019
Accepted Date : 02 Oct 2019
Available Online : 11 Oct 2019
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-66369 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2019;22(3):114-20
ÖZET
Amaç: Travma sonrası spinal kord hasarlı bireylerin psikososyal uyum düzeyleri ve sosyodemografik özelliklerinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Ayaktan veya yatarak tedavi gören spinal kord hasarlı 63 hasta ile çalışılmıştır. Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, mesleki durum, psikiyatrik öykü, tıbbi öykü, çalışma durumu ve travma tipi değişkenler olarak alınmıştır. Çalışmada Hastalığa Psikososyal Uyum-Öz Bildirim Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Spinal kord hasarlı bireylerin hastalığa kötü psikososyal uyum gösterdikleri bulunmuştur. Yaş ve travma tipi ile psikolojik distres boyutunda anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Aile çevresinin mesleki çevre ve seksüel ilişki boyutu ile pozitif yönde, psikolojik distresin geniş aile ilişkileri boyutuyla negatif yönde anlamlı ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
ABSTRACT
Objective: We aimed to assess the psychosocial adaptation and sociodemographic characteristics of patients with spinal cord injury. Material and Methods: In this study 63 patients with spinal cord injury were evaluated. Age, sex, marital status, education, occupation, psychologic status, medical history, trauma type are the variables. Psychosocial Adaptation-Self Declaration Scale were used. Results: Patients with spinal cord injury have psychosocial maladaptation. There is a significant difference between age, trauma type and psychosocial distress. Conclusion: Family circle has a positive correlation with occupational status and sexuel relation. Psychosocial distress has a negative correlation with good family relations.