ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ÜST ve ALT EKSTREMİTEDE TRAVMATİK PERİFERİK SİNİR YARALANMALARININ ANALİZİ
THE ANALYSIS OF TRAUMATIC PERIPHERAL NERVE INJURIES IN UPPER AND LOWER EXTREMITY
Makale Dili: TR - Medline No: 33255
ÖZET
Periferik sinir yaralanmaları (PSY), elektronöromiyografi (ENMG) laboratuarlarında ve rehabilitasyon ünitelerinde sık karşılaşılan sorunlardandır. Bu çalışma, kliniğimizdeki ENMG laboratuarına başvuran periferik sinir yaralanmalı hastaların demografik, etiyolojik ve elektrofizyolojik özelliklerini belirlemek amacıyla yapıldı.

Çalışmada, Ankara Numune Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği ENMG laboratuarında Haziran 1998-Ocak 2001 yılları arasında 510 periferik sinir yaralanması ve 22 brakial pleksus yaralanması olan toplam 342 hasta yaş, cinsiyet, etiyolojik faktörler sinir lokalizasyonu ve sinir lezyonu tipine göre retrospektif olarak incelendi.

Çalışmaya yaş ortalaması 28.6±14.7 yıl olan 101 kadın ve 241 erkek dahil edildi.. Periferik sinir yaralanmalarının %83'ü üst ekstremitede idi ve en sık ulnar sinir yaralanması tespit edildi. Etiyolojik nedenler olarak en sık kırık-çıkıklar (%34) ve kesiler (%30) bulundu. Periferik sinir yaralanmalarının yaklaşık %61'i parsiyel lezyon iken %39'u total lezyon olarak belirlendi.

ABSTRACT
Peripheral nerve injuries (PNI) are common problems in the electroneuromyographic laboratories and rehabilitation units. The purpose of this study was to determine the demographic, etiologic and electrophysiologic properties of patients with peripheral nerve injuries.

Twenty-two brachial plexus injuries and 510 peripheral nerve injuries in a total of 342 patients were retrospectively assessed according to the age, sex, etiological factors and location and type of the nerve injury in the ENMG laboratory of Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Numune Education and Research Hospital, between June 1998 and January 2001.

One-hundred and one women and 241 men with a mean age of 28.6 + 14.7 years were included to the study. Eighty-three percent of the peripheral nerve injuries was located in the upper extremity and the most frequently injured nerve was the ulnar nerve. The most common etiological factors were found as fracture-subluxation (34%) and cutting wounds (30%). Nearly 61% of the PNI was partial lesion while %39 of the lesions was total.