ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Whirlpool Tedavisi Diabetik Periferik Nöropatili Hastalarda Sinir Fonksiyonlarını ve Ayakta Durma Dengesini Arttırır
Whirlpool Therapy Improves Nerve Function and Dynamic Standing Balance in Patients with Diabetic Peripheral Neuropathy
Received Date : 06 Nov 2009
Accepted Date : 22 Mar 2010
Makale Dili: EN - Medline No: 93054
ÖZET
Amaç: Whirlpool tedavisinin bir çok durumda kan akımını arttırdığı, dokuların beslenmesi ve oksijenasyonunu arttırdığı, metabolik artıkları uzaklaştırdığı, cildi yumuşattığı, sinir iletimini arttırdığı ve ağrıyı azalttığı ortaya konmuştur, ancak diabetik periferik nöropatide klinik bulgular için bir terapötik modalite olarak yoğun kullanılmamaktadır. Bu nedenle bu çalışma diabetik periferik nöropatili hastalarda whirlpool tedavisinin peroneal sinir motor fonksiyonlarına ve dinamik ayakta durma dengesine etkileri araştırılmak üzere planlandı.

Yöntemler: Diabetik nöropatili 43 hasta rastgele seçilerek çalışma ya da kontrol grubu olarak ayrıldı. Kontrol grubunda ayaklara herhangi bir uygulama yapılmadı. Buna karşılık çalışma grubunda ayaklara kısa ve uzun dönem whirlpool tedavisi programı uygulandı. Kısa dönem programı tek seans 15 dakikalık whirlpool tedavisinden oluşurken, uzun dönem programı 4 hafta süre ile haftada 3 kez 15'er dakikalık whirlpool tedavisinden oluşuyordu. Programların etkinliğini değerlendirmede dinamik ayakta durma dengesi ve ekstansör digitorum brevis (EDB) kasına ait M yanıtı kaydedildi.

Bulgular: Bu çalışma kontrol grubunda çalışma süresince duysal/motor dinamik ayakta durma dengesinin ve EDB M yanıtlarının değişmediğini göstermiştir (p<0,98; p<0,20); (p<0,22-0,95). Buna karşılık çalışma grubunda kısa ve uzun dönem whirlpool programı uygulaması ile dinamik ayakta durma dengesinin ve EDB M yanıtlarının anlamlı düzelmiştir.

Sonuç: Whirlpool tedavisi diabetik periferik nöropatili hastalarda sinir fonksiyonlarını ve dinamik ayakta durma dengesinin arttırmak için non-farmakolojik bir yöntem olarak kullanılabilir.

ABSTRACT
Objective: Although whirlpool therapy is well documented to improve blood flow, nutrition and oxygen to the tissues, remove metabolic waste, soften skin, nerve conduction and relieve pain in various conditions, it has not been intensively used as a therapeutic modality for Diabetic peripheral neuropathy (DPN) clinical features. Therefore, this study was planned to investigate the effect of whirlpool application on motor peroneal nerve function and dynamic standing balance in patients with DPN.

Methods: Forty three patients with DPN were randomly identified and allocated into either experimental or control group. The control group feet received no management program. In contrary, the experimental group feet received a short and long term management programs of whirlpool therapy. The short term management program included one session of 15 minutes of whirlpool therapy whereas the long term management program included, 15 minutes of whirlpool therapy three sessions a week for four weeks. M-wave of extensor digitorum brevies (MWEDBM) and dynamic standing balance were recorded to assess the efficacy of the used management programs.

Results: This study showed that both the MWEDBM and sensory/motor dynamic standing balance of the control group were significantly unchanged throughout the testing conditions (p<0.98; p<0.20); (P<0.22-0.95). In contrary the MWEDBM and sensory dynamic standing balance of the experimental group were significantly improved after short and long term management programs (p<0.001).

Conclusion: Whirlpool management program can be used as a non pharmacological agent, to improve nerve function and dynamic standing balance in patients with DPN.