ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Yaşlıların Antropometrik Özellikleri ile Günlük Yaşam Aktivitesi Seviyesi, Beslenme Alışkanlıkları ve Ağız-Diş Sağlığı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
Determination of the Relationships Between Anthropometric Characteristics and Level of Daily Activities, Nutritional Habits and Mouth-Teeth Findings of the Elderly
Received Date : 22 Mar 2013
Accepted Date : 01 Oct 2013
Makale Dili: EN
ÖZET
Amaç: Yaşlı bireylerin antropometrik özellikleri, günlük yaşam aktivite düzeyleri, beslenme alışkanlıkları ve ağız-diş sağlığı bulguları arasındaki ilişkileri saptamaktır.

Yöntemler: Bir huzurevinde yürütülen çalışmaya fizyolojik ve zihinsel problemi olmayan 65 yaş ve üstü 84 gönüllü alınmıştır. Demografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, ağız ve diş sağlığı bulguları, temel ve enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri, kas kuvvetleri ve antropometrik parametreleri değerlendirilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 80,5±6,4 yıl olup %69'u kadındır. Yaşlı bireylerin temel ve enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri ölçeklerinin ortalama puanları sırasıyla 74,5±10,6 ve 9,5±3,0 bulunmuştur. Malnütrisyon riski olan yaşlı bireylerin oranı sırasıyla erkeklerde ve kadınlarda %19,2 ve %8,6 bulunmuştur. Yaklaşık olarak %86'sında kısmi ya da tam diş protezi ile yerine konan diş kayıpları vardır. Yaş ile temel günlük yaşam aktiviteleri ve enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri arasında negatif ilişki olduğu bulunmuştur (p<0,01). Kas kuvveti ile günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkinin ise istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır.

Sonuçlar: İleri yaşlardaki huzurevi sakinlerinde azımsanmayacak oranlarda malnutrisyon ve diş kayıpları saptanmıştır. Temel günlük yaşam aktivitelerinde ve enstrümantal günlük yaşam aktivitelerinde başarı oranlarının düştüğü ve kas kuvvetlerinde azalmanın da bu süreçte rol oynadığı dikkati çekmektedir. Bu durumun klinisyenler ve yaşlılara hizmet sunan sağlık profesyonelleri tarafından göz önüne alınması yararlı olacaktır.

ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to determine the relationship between anthropometric characteristics and level of daily self care activities, nutritional habits and oral health status findings of the elderly.

Methods: The study was conducted at a nursing home and 84 residents aged ≥65 years without physiological and mental disorders participated. Demographic characteristics, nutritional habits, oral and dental health, basic and instrumental activities of daily living, muscle strength and anthropometric parameters were evaluated.

Results: The mean age of the participants was 80.5±6.4 years and 69% of them were female. The mean scores of basic and instrumental activities of daily livings (BADLs and IADLs) scales of the elderly were determined as 74.5±10.6 and 9.5±3.0, respectively. The percentage of elderly who had a risk of malnutrition was found to be 19.2% and 8.6% in male and female, respectively. Nearly 86% of them had tooth loss replaced with partial or complete dentures. It was found that there was negative correlation between age and BADLs and IADLs (p<0.01). The correlation between the muscle strength and activities of daily living was found statistically significant.

Conclusion: There are considerable problems of malnutrition and loss of teeth in nursing home residents. Success rates have fallen in basic daily life activities, and instrumental daily living activities, which were correlated by the loss of muscle strength. This situation should be taken into consideration by the clinicians and the health care professionals.