ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Yatarak Rehabilitasyon Uygulanan Travmatik ve Travmatik Olmayan Spinal Kord Yaralanmalı Hastaların Fonksiyonel Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Functional Outcomes Between the Patients Traumatic and Non-Traumatic Spinal Cord Injury After Inpatient Rehabilitation
Received Date : 29 May 2012
Accepted Date : 31 Jul 2012
Makale Dili: TR - Medline No: 114187
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada spinal kord yaralanması (SKY) olan hastalarda rehabilitasyon programı sonrasında elde edilen fonksiyonel sonuçları değerlendirmek amaçlandı. Ayrıca, yaralanmanın etiyolojisine göre hastaların bazı klinik özellikleri karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: SKY tanısı ile yatarak rehabilitasyon programı alan toplam 95 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, yaralanma etiyolojisi, hastalık süresi, yatış ve çıkış sırasındaki fonksiyonel bağımsızlık ölçeği (FBÖ) skorları, yatış süresi hakkındaki bilgiler kaydedildi. FBÖ kazanımı, çıkış FBÖ skorundan yatış FBÖ skorunun çıkarılmasıyla hesaplandı.

Bulgular: Travmatik ve travmatik olmayan SKY'li hastaların yaş ortalamaları sırasıyla 34,6±13,2 yıl ve 46,2±17,2 yıldı. En sık etiyolojik faktör travmatik SKY olanlarda motorlu taşıt kazası (%47,6), travmatik olmayanlarda ise tümördü (%32,3). Hastaların ortalama yatış süreleri travmatik SKY'li hastalarda 38,5±16,7 gün, travmatik olmayanlarda ise 29,0±12,0 gün olarak bulundu. Travmatik SKY'li hastalar daha uzun yatış sürelerine sahipti (p=0,003). Her iki grupta rehabilitasyon programını takiben toplam FBÖ skorlarında artış olduğu gözlendi (p<0,001). Bununla birlikte, travmatik SKY'li hastaların travmatik olmayanlara kıyasla FBÖ kazanımı (p=0,010) ve etkinliği (p=0,032) belirgin olarak daha fazlaydı. Ayrıca, her iki grupta da FBÖ kazanımı ile hastalık süresi arasında negatif yönde, hastanede kalış süresi ile arasında pozitif yönde ilişki tespit edildi (p<0,05).

Sonuç: Bu çalışmada, her iki hasta grubunda da rehabilitasyon programını takiben fonksiyonel düzelme olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, travmatik olan SKY'li hastalarda fonksiyonel kazanımın daha fazla olmasının nedenini ortaya koyacak yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. (FTR Bil Der 2012;15: 45-9)

ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to evaluate the functional outcome after rehabilitation program in the patients with spinal cord injury (SCI). Furthermore, several clinical characteristics of the patients were compared according to the etiology of injury.

Methods: Ninety-five patients with a diagnosis of SCI receiving inpatient rehabilitation program were reviewed retrospectively. The information including age, gender, etiology of injury, disease duration, functional independence measure (FIM) scores on admission and discharge, and lenght of stay were recorded. FIM gain was calculated by substracting the FIM admission score from the FIM discharge score.

Results: The mean age of the patients with traumatic and non-traumatic SCI were 34.6±13.2 and 46.2±17.2 years, respectively. The most common etiologic factor was motor vehicle accidents (47.6%) in the patients with traumatic SCI, and tumor (32.3%) in non-traumatic SCI. The mean of length of stay was found to be 38.5±16.7 days for the patients with traumatic SCI and 29.0±12.0 days for the patients with non-traumatic SCI. The ones with traumatic SCI had statistically significant longer lenght of stay (p=0.003). It was observed that total FIM scores were increased following rehabilitation program in both groups. However, FIM gain (p=0.010) and efficiency (p=0.032) scores were significantly higher in the patients with traumatic SCI compared to the patients with non-traumatic SCI. Furthermore, it was found out that FIM gain had negative correlation with disease duration and positive correlation with length of stay in both groups (p<0.05).

Conclusion: In this study, it was found that functional improvement was achieved after rehabilitation program in both groups. However, further studies discovering the factors leading to higher functional gain in the patients with traumatic SCI are warranted.(J PMR Sci 2012;15: 45-9)