ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

YUMUŞAK DOKU OMUZ HASTALIKLARINDA ULTRASON TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
THE EFFICACY OF ULTRASOUND TREATMENT IN PATIENTS WITH SOFT TISSUE SHOULDER DISORDERS
Makale Dili: EN - Medline No: 73089
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı yumuşak doku omuz hastalığı olan hastalarda ultrason (US) tedavisinin ağrı, eklem hareket açıklığı (EHA) ve tedavinin yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemekti.

Metod: Çalışmaya yaş ortalaması 52.89 ± 8.43 yıl olan, omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığı mevcut 46 hasta alındı. Hastaların yaş, cins, omuz ağrısı süresini içeren demografik verileri kaydedildi. Hastalar randomize olarak US içeren (UG) veya içermeyen (CG) olarak fizik tedavi programına alındı. Hastalar haftada beş kez olmak üzere on seans tedaviye alındı. Tedavi öncesi ve sonrası değerlendirmede etkilenen tarafta omuz EHA ölçüldü, ağrı yoğunluğu vizuel analog skala (VAS) ve yaşam kalitesi Nottingham Sağlık Profili (NSP) ile değerlendirildi.

Bulgular: Her iki grupta 23 hasta mevcuttu. Her iki grupta tedavi sonrası omuzda EHA önemli oranda düzeldi ve ağrı yoğunluğu önemli oranda azaldı. NSP ağrı ve uyku alt ölçek skalaları UG'da, istatistiksel olarak anlamlı oranda azaldı. Her iki grubun tedavi öncesi ve tedavi sonrası farklarının karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi.

Sonuç: Sonuçlarımıza göre lokal sıcak ve egzersiz programına US eklenmesi, yumuşak doku omuz hastalığı olan hastalarda omuz hareketine, ağrıya ve yaşam kalitesine ilave etki sağlamamaktadır.

ABSTRACT
Objective: The aim of this randomized controlled study was to evaluate the efficacy of ultrasound (US) treatment on pain, range of motion (ROM) and quality of life (QoL) in patients with soft tissue shoulder disease.

Methods: Forty-six patients with a mean age of 52.89 ± 8.43 years, with shoulder pain and limitation of movement were participated in this study. Data about demographic characteristics including age, sex and duration of shoulder pain were recorded. Patients were randomly assigned to physical therapy program, either including US Group (UG) or not (control group CG). Patients were treated five times per week for ten sessions. In pretreatment and post treatment assessments; ROM measurements of the affected shoulder joint were measured, pain intensity was evaluated by visual analog scale (VAS) and of Qol was determined by Nottingham Health Profile (NHP).

Results: There were 23 patients in both of the groups. After treatment ROM measurements of the affected shoulder joint were significantly improved and the intensity of pain was significantly reduced in both of the groups. Pain and sleep subscale scores of NHP were reduced in US. There were no statistically significant differences between baseline and post treatment scores within the groups.

Conclusion: Our results suggest that US combined with local heat and exercise program has no additive effect on shoulder mobility, pain and Qol in patients with soft tissue shoulder disorders.