ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ZON V FLEKSOR TENDON YARALANMALI BİR GRUP HASTALANIN REHABİLİTASYON SONUÇLARI
REHABILITATON OUTCOMES OF A GROUP OF PATIENTS WITH ZONE V FLEKSOR TENDON INJURY
Makale Dili: TR - Medline No: 70964
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, zon V fleksör tendon yaralanması nedeniyle opere edilen ve kliniğimizde takibe alınan hastaların son fiziksel ve fonksiyonel durumlarını değerlendirmekti.

Materyal Metod: Zon V fleksör tendon yaralanmalı 17 hastanın son klinik durumları değerlendirildi. Hastaların fonksiyonel sonuçları Buck-Gramcko değerlendirme sistemi ile belirlendi. Kaba kavrama, lateral, uç ve üçlü kavrama gücü ölçüldü. Duyu değerlendirmesi Semmes Weinstein Monofilaman Testi (SWMT) ile belirlendi. El becerisinin değerlendirilmesi için Nine Hole Peg Test (NHPT) uygulandı. Günlük yaşam aktivitelerinde özürlülüğü değerlendirmek için Standford Sağlık Değerlendirme Sorgulaması kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalamaları 30.5±14.8 yıl (12- 62 ) olan 4 (% 23.5) kadın, 13 (% 76.5) erkek, toplam 17 hasta alındı. Buck-Gramcko değerlendirme sistemine göre fonksiyonel sonuçlarımız parmakların % 88'inde mükemmel, % 12'sinde iyi idi. Yaralanan elde kaba, lateral, uç ve üçlü kavrama güçleri sağlam el değerlerinin sırasıyla % 59, % 61, %61 ve % 62'sine ulaşmıştı. Semmes Weinstein Monofilaman Testi ile 5 hastanın duyusu normaldi, 2 hastada hafif dokunma duyusunda azalma, 5 (% 29.4) hastada koruyucu duyu kaybı tespit edildi, 3 hastada teste yanıt alınamadı. Standford Sağlık Sorgulamasında 1 hastada GYA hiç özürlülük, yoktu, 7 hastada hafif, 8 hastada orta ve 1hastada ciddi oranda özürlülük saptandı.

Sonuç: Zon V tendon yaralanmalı hastalara uygulanan rehabilitasyon programlarının fonksiyonel sonuçlarını değerlendirirken klinik muayenenin yanı sıra hastaların el becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri yapabilme yeterliliği de dikkate alınmalıdır.

ABSTRACT
Purpose: The aim of this study was to evaluate the final physical and functional outcomes in patients who were followed- up in our clinic after being operated with the diagnosis of zone V flexor tendon injury.

Material-Method: The recent clinical status of 17 patients was evaluated. The functional outcome was determined according to Buck-Gramcko assessment system. Grip strength, and lateral, tip, and three-fingered pinches were measurednd uninjured hands. Sensory evaluation was assessed by Semmes Weinstein Monofilament Test (SWMT). Hand dexterity was determined by Nine Hole Peg Test (NHPT). Hand disability in daily living activities was evaluated by Stanford Health Assessment Questionnaire.

Results: Four female (23.5%), 13 (76.5%) male, a total of 17 patients with a mean age of 30.5±14.8 years (12- 62) were enrolled to the study. The functional results were excellent in 15 (88%) and good in 2 (12%) of the fingers according to Buck-Gramcko assessment system. Grip strength, lateral, pinch and three-fingered pinch recovered to an average of 59%, 61%, 61% and 62% respectively. 5 patients had normal sensation 2 had diminished light touch, and 5 had loss of protective sensation, 3 patients were anesthetic. One patient had no disability, 7 patients had mild, 8 had moderate, and 1 had severe disability in daily living activities

Conclusion: Hand dexterity and ability in performing daily living activities of the patients should be taken into consideration during the assessment of functional outcomes of the patients who received rehabilitation programs for zone V flexor tendon injuries.