ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Primer Kalça Osteoartritli Hastaların Demografik Özellikleri: Total Kalça Replasmanı Sonrasında Fonksiyonel İyileşme Üzerinde Etkili midir?
Are the Demographic Characteristics of Patients with Primary Hip Osteoarthritis Effective on Functional Improvements After Total Hip Replacement?
Received Date : 17 Oct 2016
Accepted Date : 09 Oct 2017
Makale Dili: EN
J PMR Sci 2017;20(3):111-7
ÖZET
Amaç: Primer koksartroz tanısı ile total kalça artroplastisi geçiren hastalarda; yaş, cinsiyet, beden kitle indeksi (BKİ), eğitim ve çalışma durumu, yerleşim alanı, komorbid hastalıklar ve osteoartritin radyografik düzeyinin fonksiyonel düzelme üzerindeki etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Primer kalça osteoartriti tanısı olan 50 hasta (41 kadın/9 erkek) dahil edildi. Radyografiler Kellgren-Lawrence (KL) sınıflaması ile değerlendirildi. Operasyonlar aynı ortopedist tarafından aynı cerrahi teknik ile gerçekleştirildi. Fonksiyonel seviye Kalça Dizabilite ve Osteoartrit Sonuç Skoru-Fiziksel Fonksiyon Kısa formu (HOOS-PS) ile operasyon öncesi ve 6 ay sonrasında değerlendirilmiştir. Bulgular: Operasyon sonrası 6. ayda tüm hastalarda fonksiyonel olarak iyileşme kaydedilmiştir. İncelenen faktörlerden yaş, BKİ, çalışma durumu ve yerleşim bölgesinin (kırsal-kentsel) fonksiyonel iyileşme ile ilşkisi olmadığı görülmüştür. Bunu yanında erkek hastalarda, KL’ye göre Evre 4 osteoartriti olanlarda ve ilkokul mezunlarında fonksiyonel iyileşme oranının daha yüksek olduğu saptandı. Sonuç: Bu çalışmanın klinik önemi, konservatif tedavilerden fayda görmeyen kalça osteoartriti olan hastalara total kalça replasmanı önerilir iken; yaş, BKİ, çalışma durumu ve yerleşim bölgesinin cerrahi sonrasında fonksiyonel iyileşmeyi etkilemeceği; ancak erkek hastaların, radyolojik olarak son evre osteoartrit olan hastaların ve ilkokul mezunlarının daha fazla fonksiyonel düzelme göstereceğinin farkında olmaktır.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to investigate the influence of demographic features such as age, gender, body mass index (BMI), educational and employment status, place of residence and comorbidities of patients with primary hip osteoarthritis and radiographic severity on the functional improvements of the patients after total hip arthroplasty. Material and Methods: Fifty patients (41 females/9 males) with primary hip osteoarthritis were included. The radiographs were graded according to Kellgren-Lawrence system (KL). The operations were performed by the same orthopedist with the same surgical technique. Functional level was determined with hip disability and Osteoarthritis Outcome Score-Physical function Short-form (HOOS-PS) before and six months after the operation. Results: The functional levels of all the patients improved at the sixth month. Age, BMI, presence of a comorbidity, working in a job or not, place of residence (rural or city) and obesity did not influence the functional improvement rates. The males, the patients with KL grade 4 osteoarthritis and the primary school graduates showed significantly much more improvements. Conclusion: The clinical relevance of this study is that age, gender, BMI, co-morbidities, education degree, place of residence and being an employee or not does not need to be considered by physicians when recommending total hip replacement surgery after failure of conservative treatment in patients with primary hip osteoarthritis. Male patients, patients with radiographically end stage osteoarthritis and educated patients may improve much more in comparison with their counterparts.