ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

El Osteoartritli Kadınlarda Radyografik Evre ile Fonksiyonel Kapasite Arasındaki İlişki
The Relationship Between Radiographic Grade and Functional Capacity in Women with Hand Osteoarthritis
Received Date : 04 Jun 2013
Accepted Date : 01 Oct 2013
Makale Dili: TR
ÖZET
Amaç: Osteoartrit (OA) dünyada yaşla ilişkili en yaygın eklem bozukluğudur ve semptomatik el OA yaşlılar arasında disabiliteye yol açan nedenlerden biridir. El OA yavaş ilerleyerek, ağrı ve günlük yaşam aktivitelerinde kıstlılıkla fiziksel disabiliteye neden olur. Çalışmamızın amacı el OA'li kadınlarda radyografik evre ile disabilite arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Yöntemler: 72 el OA'li kadın ve benzer yaş ve cinsiyette 69 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. El radyografileri çekildi ve Kellgren ve Lawrence skoruna göre evrelendirildi. Artiküler indeks Ritchie skoru kullanılarak ölçüldü. El kavrama ve parmak kavrama gücü el dinamometresi ve manuel pinçmetre ile ölçüldü. Fonksiyonel kapasite Health Assessment Questionnaire (HAQ) ile değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların ortanca yaş değeri 56 (48- 78) ve sağlıklı kontrollerin ortanca yaş değeri 58 (47-68) olarak hesaplandı. El OA'li kadınların el kavrama gücü ve parmak kavrama gücü değerleri, sağ ve solda sağlıklı kontrollerden daha düşük bulundu (Sağ el kavrama gücü p<0.001, sağ parmak kavrama gücü p=0.002, sol el kavrama gücü p<0.001, sol parmak kavrama gücü p<0.001). HAQ skorları el OA'li kadınlarda sağlıklı kontrollerden daha yüksek bulundu (p<0.001). Ayrıca, Radyolojik evre ile sabah tutukluğu süresi, ritchie ve HAQ skorları arasında pozitif korelasyon saptandı(r=0.335 p=0.004, r=0.499 p<0.001, r=0.872 p<0.001sırasıyla).

Sonuçlar: Çalışmamızda, el OA'li kadınlarda el kavrama ve parmak kavrama gücünün sağlıklı kontrollerden daha düşük olduğunu ve bu hastalarda radyografik evre ile fonksiyonel kapasite arasında ilişki olabileceğini gösterdik.

ABSTRACT
Objective: Osteoarthritis (OA) is the most common age-related joint disorder throughout the world, and symptomatic hand OA is a leading cause of disability among elders. Hand OA may contribute minutely to pain and physical disability with limitation in performing activities of daily living. The aim of this study was to assess relationship between radiographic grade and disability in women with hand OA.

Methods: Seventy two females with hand OA and 69 age and sex matched healthy controls were enrolled in this study. Hand radiographs were quantified and graded according to Kellgren and Lawrence scoring system. Articuler index was measured by using Ritchie scores. Grip and pinch strength were measured by hand grip dynamometer and manual pinch meter. Functional capacity was evaluated by using Health Assessment Questionnaire (HAQ).

Results: The median age of the patients and healthy controls were 56 (48-78) and 58 (47-68) years, respectively. Patients had lower right and left grip and pinch strength values than controls (right grip p<0.001, right pinch p=0.002 left grip p<0.001, left pinch p<0.001). Also, patients had higher HAQ scores than controls(p<0.001). There was a positive correlation between radiographic grade and morning stiffness duration, Ritchie, and HAQ score in patient group (r=0.335 p=0.004, r= 0.499, p<0.001, r=0.872, p<0.001 respectively).

Conclusion: In our study, we showed that grip and pinch strength were decreased in women with hand osteoarthritis and radiographic grade may be related to functional capacity in these patients.