ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

PREVENTIVE EFFECT OF CALCITONIN ON HEMIOSTEOPOROSIS AFTER STROKE
PREVENTIVE EFFECT OF CALCITONIN ON HEMIOSTEOPOROSIS AFTER STROKE
Makale Dili: EN - Medline No: 68903
ÖZET
Amaç: Osteoporoza bağlı gelişen kırık, inme sonrası rehabilitasyon sonuçlarını olumsuz etkileyen önemli komplikasyonlardan biridir. İnmeli hastalarda hemiosteoporozu ve düşmeyi önlemek rehabilitasyon sürecinin hedefleri arasındadır. Bu retrospektif çalışmada, 100 IU intramüsküler salmon kalsitonin tedavisinin inmeli hastalarda hemi-osteoporozu önlemedeki etkinliği araştırılmıştır.

Hastalar ve Metod: İlk inme öyküsü olan 44 yatan hastanın verileri çalışmaya dahil edildi. Yaş ortalaması 62.4 8.1 idi. Oniki hasta refleks sempatik distrofisi nedeni ile kalsitonin tedavisi alırken, 32 hasta kemik metabolizmasını etkileyen herhangi bir ilaç almıyordu. Son durum ölçeği; yatıştan taburculuğa kadar olan süre içindeki lomber bölge, bilateral femur boynu ve elbileğinin kemik mineral yoğunluğu (KMY) kaybı oranı olarak belirlendi.

Sonuçlar: Gruplar arasında yaş, cinsiyet, inme sonrası geçen süre, lezyon tarafı, motor yetersizlik seviyesi açısından fark saptanmadı. Kalsitonin grubunda, kontrol grubuna göre tüm bölgelerde kemik kaybı oranı anlamlı olarak daha düşük saptandı (p<0.005).

Sonuç: 100 IU salmon kalsitoninin inmeli hastalarda osteoprozu önlemede etkin bir tedavi olduğunu düşündük. Töropatik etkileri, prospektif randomize kontrollü çalışmalarla netleştirilebilir kanaatindeyiz.

ABSTRACT
Aim: Osteoporosis-related fracture is one of the important complications that negatively affect the rehabilitation outcome after stroke. Preventing falls and hemiosteoporosis in stroke patients are the goals of rehabilitation programs. In this retrospective study, we investigated the effect of 100IU intramuscular salmon calcitonin treatment on the development of hemiosteoporosis in stroke patients.

Patients and Methods: Hospital records of 44 firststroke inpatients with an average of 62.4 8.1 years were reviewed. Twelve patients received calcitonin treatment, whereas 32 patients did not receive any medication altering bone metabolism. The outcome measure was determined as the rate of bone mineral density (BMD) loss at lomber region, bilateral femoral neck and wrists, from admission to discharge from rehabilitation clinic.

Results: There was no difference regarding age, gender, time since stroke, side of lesion and motor impairment level. Calcitonin group showed significantly less percentage bone loss at all sides than those of the control group (p<0.05).

Conclusion: We suggested that 100IU salmon calcitonin may be an effective medication for preventing osteoporosis in patients with stroke. We believe that the therapeutic effects should be clarified by prospective, randomized, controlled studies.