ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi
Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal Women
Received Date : 31 Oct 2013
Accepted Date : 03 Feb 2014
Makale Dili: TR
ÖZET
Amaç: Postmenapozal bayanlarda obezitenin; kemik mineral yoğunluğu ve D vitamini seviyelerine olan etkisini araştırmaktır.

Yöntemler: Çalışmamıza 146 postmenapozal bayan çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların, vücut kitle indeksleri, fiziksel aktivite durumları, ailesel osteoporoz ve kırık öyküsü, menapoz yaşı ve süresi, alışkanlıkları ile giyim tarzları kaydedildi. Hastalar vücut kitle indekslerine göre ideal kilolu (Grup I), fazla kilolu (Grup II), obez (Grup III) ve aşırı obez (Grup IV) olarak 4 gruba ayrıldı. Tüm hastaların kemik mineral yoğunlukları dual enerji X ray absorbsiyometri (DEXA) ile değerlendirildi. Laboratuar değerleri kaydedildi.

Bulgular: Gruplar arasında yaş, menapoz süresi, menapoz yaşı, sigara ve alkol kullanımı, ailesel osteoporoz ve kırık öyküsü, giyim tarzı ve eğitim durumu arasında istatistiksel anlamlı bir fark yoktu. Grup II ile Grup III ve IV arasında L1-4 T skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0.006,p= 0.036). Vücut kitle indeksi ile lomber bölge T skorları arasında pozitif korelasyon mevcuttu (r +0243, p = 0.03). Grup I ile Grup III arasında D vitamini eksikliği açısından istatistiksel anlamlı fark bulundu (p= 0.03). Fiziksel aktivite düzeyi açısından Grup I ile Grup III ve IV arasında istatistiksel anlamlı fark bulundu (p=0.009).

Sonuçlar: Vücut kütle indeksi lomber vertebral kemik mineral yoğunluğu ile ilişkili bulunmuştur. Obez hasta grubunda D vitamin eksikliği yönünden dikkatli olunmalıdır.

ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to investigate the effect of obesity on the bone mineral density, D vitamin levels of postmenopausal women.

Methods: 146 of these women were included into study. The body mass index, physical activity, family history osteoporosis and duration of menopause, habits, dressing style of all patients were recorded. The patients were divided 4 groups according to their body mass index as ideal weight (Group 1), overweight (Group II), obese (Group III) and morbid obese (Group IV) patients. The bone mineral densities of all patients were evaluated dual energy X-ray absorptiometry. The laboratory values were recorded.

Results: There were no statistically significant differences between the 4 groups with respect to age, duration of menopause, age of menopause, smoking, alcohol history, family history of osteoporosis, dressing style, level education. A statistically significant difference was identified between the Group II and the Group III, IV respect to the L1-4 T score (p=0.006,p= 0.036) . BMI between L1-L4 lumbar spine T-scores were positively correlated (r +0243, p = 0.03). A statistically significant difference was identified between the Group I and the other groups 25-hydroxy-vitamin D deficiency (p= 0.03). With respect to the amount of physical activity, statistically significant difference was identified between the Group I and Groups III, IV (p=0.009).

Conclusion: Body mass index was found to be related to bone mineral density of the lomber spine. The obese patients group should be wary of the possibility of vitamin D deficiency.